Lidská práva

Pro Vlámsko nejsou lidská práva jen právním a etickým závazkem vůči vlastním občanům, ale také vodítkem pro zahraniční politiku. Proaktivní mezinárodní politika v oblasti lidských práv nepopiratelně přispívá k vlámským dlouhodobým zájmům, protože uplatňování lidských práv zajišťuje větší mír, bezpečnost a hospodářský a sociální pokrok ve světě.

Dne 9. prosince 2011 přijala vlámská vláda dokument Lidská práva a vlámská mezinárodní politka 2012. Bylo to první explicitní stanovisko o pozici lidských práv ve vlámské zahraniční politice.

Konkrétně v něm byly zahrnuty následující dva politické cíle:

  1. Vlámsko zaručuje dodržování lidských práv v oblastech politiky spadajících do jeho pravomoci;
  2. Propagovat lidskoprávní závazky v mezinárodních vztazích, které Vlámsko udržuje, a v aktivitách, které rozvíjí v rámci své mezinárodní politiky.

 

Vlámská zahraniční lidskoprávní politika je založena na 7 zásadách:

  • zajistit rychlou parlamentní shodu týkající se lidskoprávních úmluv a přijmout případné další závazky
  • zasadit se o interní vzdělávání o lidských právech, jejich dopadu na politiku a důsledky pro vlámské předpisy
  • důraz na čtyři lidskoprávní kategorie v zahraniční politice:

  - respektování fyzické integrity každé osoby

  - boj proti všem formám diskriminace

  - dodržování práv dítěte

  - podpora práva na důstojné pracovní podmínky

  • investovat do zvyšování respektu k dodržování základních sociálních práv v rozvojových zemích
  • používat koncept „good governance“ v rámci bilaterální spolupráce s ostatními zeměmi a regiony
  • brát v úvahu multilaterální a evropský rámec a informovat mezinárodní organizace o obavách Vlámska ohledně lidských práv
  • při provádění zákona o obchodu se zbraněmi nadále věnovat pozornost vyváženému a zodpovědnému posuzování etických, hospodářských a bezpečnostních prvků
Human Rights Report