Hongarije

De Algemen Afvaardiging van de Vlaamse Regering voor Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Slovenië stuurt vanuit het hoofdkantoor in Wenen het kantoor in Boedapest aan en volgt de relaties met de Hongaarse partners nauw op.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering verzorgt de diplomatieke, politieke en maatschappelijke en culturele contacten tussen Hongarije en Vlaanderen. De thema's waar het kantoor zich op concentreert vloeien voort uit de Belgische staatsstructuur. Materies en beleidsdomeinen die in ons land onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering vallen, worden ook in het buitenland opgevolgd door de Vlaamse Regering. Ons kantoor volgt de politieke en beleidsontwikkelingen in Hongarije op, staat in voor passende communicatie, verstrekt informatie over Vlaanderen en zijn beleidsprioriteiten, faciliteert de overheidscontacten tussen Vlaanderen en Hongarije en tussen middenveld- en culturele partners.

Naast onze gesprekken met de nationale en lokale besturen, verzorgen en initiëren we veel contacten met het breedst mogelijke sociale veld en met culturele actoren. Thema's die in Vlaanderen de kwaliteit van onze samenleving bepalen, genieten daarbij veel aandacht: onderwijs, gezondheidszorg, sociaal welzijn, mensen- en kinderrechten, wetenschap en innovatie, onderzoek en ontwikkeling, landbouw, leefmilieu en klimaat, cultuur, kunsten en erfgoed.

Met Hongarije heeft Vlaanderen in 1994 een samenwerkingsakkoord afgesloten dat intussen meerdere keer geactualiseerd uitgediept werd. Sinds 1998 zorgen tweejaarlijkse werkprogramma’s voor de uitvoering van het verdrag. Zo werd recent afgesproken om concreet samen te werken rond o.m. logistiek en innovatie. Om de wetenschappelijke samenwerking tussen Hongarije en Vlaanderen te versterken, ondertekende het FWO op 19 maart 2015 een samenwerkingsakkoord met de Hungarian Academy of Sciences. Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Hongarije en Vlaanderen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in alle wetenschappelijke domeinen te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten.

Ook cultuur en onderwijs zijn prioriteiten in de bilaterale samenwerking. Zo wordt nauw samengewerkt met de Afdelingen Neerlandistiek aan de Universiteiten in Boedapest en Debrecen. Met quasi alle toonaangevende cultuuractoren zijn er intensieve contacten.

Het kantoor van de Afvaardiging werd in 2007 januari in Boedapest geopend. In november 2011 verhuisde het kantoor naar het centrum van de stad, vervult sindsdien ook de functie van bibliotheek en leeszaal. De bibliotheek focust inzonderheid op studenten Neerlandistiek, is echter ook voor een breder publiek toegankelijk. Het kantoor werd uitgerust met Vlaamse designmeubelen en verfraaid met kunstwerken van de in Hongarije woonachtige Vlaamse keramiekkunstenaar Pieter Leemans en met foto's van de Hongaarse kunstenaar Zsolt Fekete en de Vlaamse fotografe Katrien Vermeire.