Onderwijs & Studeren in Vlaanderen

School
Onderwijs in Vlaanderen

IIn Vlaanderen is er voltijdse leerplicht vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin de leerling 6 jaar wordt. Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht op 5 jaar. Deze leerplicht duurt in de regel 12 leerjaren (zes jaar lager onderwijs en zes jaar secundair onderwijs). Kenmerkend voor het onderwijs in Vlaanderen is de indeling in onderwijsnetten en de bevordering van de gelijke onderwijskansen.

Het gewoon basisonderwijs (duur 6 jaar) bestaat uit kleuteronderwijs en lager onderwijs. Het gewoon secundair onderwijs (duur 6 jaar) biedt volgende keuze: middenschool, algemeen secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs, technisch secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs. Verdere schoolopleidingen zijn het buitengewoon basis- en het buitengewoon secundair onderwijs en tenslotte onthaalklassen voor anderstaligen.

Meer informatie over het aanbod aan schoolopleidingen vindt men op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

De hoogstaande kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen wordt o.a. aangetoond door het Programme for International Student Assessment (PISA), dat gecoördineerd wordt door de OESO. Dit onderzoek meet de schoolprestaties van 15-jarigen op het vlak van leesvaardigheid, probleemoplossende vaardigheden en wiskundige en wetenschappelijke kennis in 57 landen. Het PISA-onderzoek van 2018 toont aan dat de Vlaamse jongeren in het bijzondere op het gebied van wiskundige kennis tot de toppresteerders binnen de Europese Unie behoren. Ook wat het onderwijs in wetenschappen betreft, bekleedt de regio wereldwijd een zeer hoge positie.

Vlaanderen heeft heel wat internationale scholen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Antwerp British School en de Antwerp International School, de International School of Brussels en The British School of Brussels, en het Europacollege in Brugge dat opleidingen op universitair niveau aanbiedt en ook onderdak geeft aan het internationaal onderzoeks- en opleidingscentrum van de Universiteit van de Verenigde Naties. Ook Gent en Leuven hebben internationale scholen: International School Ghent en International School of Leuven.

Studeren in Vlaanderen

Vlaanderen heeft vijf openbare universiteiten: Leuven, Antwerpen, Gent, Hasselt en Brussel. De KU Leuven, die meer dan 60.000 studenten telt, is de grootste en oudste in de Lage Landen; Universiteit Gent telt ongeveer 43.000 studenten. In de lijst van de topuniversiteiten wereldwijd, die de Britse krant The Times publiceert, bekleedt in 2020 Leuven de uitmuntende 45ste en Gent de 123ste plaats.

Verschillende scholen voor bedrijfskunde in Vlaanderen behoren ook tot de Europese top, zoals de Antwerp Management School van de Universiteit Antwerpen en de Vlerick Business School.

Voor informatie over de diverse universiteiten en hogescholen in Vlaanderen, hun gevarieerd studieaanbod en de inschrijvingsmodaliteiten wordt verwezen naar de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de website Study in Flanders

Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs

Bij Naric Vlaanderen kan men terecht voor informatie over de erkenning van diploma´s; de erkenning van buitenlandse diploma´s in Vlaanderen en de erkenning van Vlaamse diploma´s in het buitenland.